VIDEO18: 1918: 19ETF Edge, ngày 20 tháng 7 năm 2020ETF EdgeCNBC của ETF Edge dành riêng cho xu hướng tăng trưởng nhanh nhất trong đầu tư ngay bây giờ: ETFs. Mỗi thứ Hai, Bob Pisani sẽ được tham gia bởi một nhóm gồm những người tham gia thị trường hàng đầu tại NYSE để đưa ra lời khuyên giáo dục và hành động để giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư tốt nhất của mình.
vào xem thêm tại đây nhé
xem thêm macbook nghe bạn